Новини

Все про бухоблік. Основні зміни.

Зміни до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» були схвалені 05.10.2017р. Верховною Радою та набудуть чинності з 01.01.2018р. Законом регулюються питання конфіденційності, подання фінансової звітності, класифікація підприємств.

Основні зміни

  1. Бухгалтерський облік базується на багатьох принципах: автономності, безперервності, послідовності, періодичності, нарахуванні та відповідності доходів і витрат, історичної собівартості, повного висвітлення, єдиного грошового вимірника, перевалюванні сутності над формою, обачності. Тепер з цього переліку виключається останній принцип – обачність, який давав можливість підприємствам застосовувати методи оцінки, які запобігали зниженню оцінки витрат та зобов’язань, завищували оцінку доходів підприємства та активів.
  2. Змінилась класифікація підприємств. Тепер підприємства поділяються на великі, середні, малі та мікропідприємства. Щоб визначити належність підприємства до відповідної групи необхідно розрахувати загальну вартість активів, середню кількість працівників та прибуток від продажу товарів та послуг. Визначаючи відповідність даним критеріям потрібно застосовувати офіційний курс національної валюти відносно іноземної.
  3. Фінансова звітність має відповідати Міжнародним стандартам для підприємств, які становлять суспільний інтерес. До таких підприємств належать:
   • належать до великих та є емітентами цінних паперів;
   • видобувають корисні природні ресурси;
   • займаються певними видами господарської діяльності, визначеними Кабінетом Міністрів України.
  4. Звичайна та консолідована фінансова звітність за МСФЗ складатиметься на підставі таксономії.
  5. На посаду головного бухгалтера підприємства, яке становить суспільний інтерес може претендувати особа, яка здобула вищу економічну освіту, має стаж роботи аудитором, бухгалтером або ревізором не менше 3 років, та в якої відсутня судимість за вчинення злочину у сфері господарської діяльності.
  6. Підприємства, які становлять суспільний інтерес, повинні оприлюднювати перевірену аудитором річну фінансову звітність не пізніше, ніж до 30 квітня року, наступного за звітним періодом.
  7. Копія фінансової звітності має подаватись на запит будь-якої фізичної чи юридичної особи відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Суб’єкти господарювання повинні дати відповідь на запит не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.
  8. Виявлені в первинних документах незначні недоліки, не вважаються підставою для визнання господарської операції недійсною, якщо вони не перешкоджають ідентифікації особи.
  9. Малі та мікропідприємства звільняються від подання звіту про управління, а середні підприємства отримують можливість не вказувати у звіті про управління інформацію, яка не є фінансовою.

Загалом зі зміною Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», фінансова звітність припиняє бути конфіденційною інформацією, суб’єкти зобов’язуються надати на запит будь-якої фізичної чи юридичної особи копію звітності. Проте вартість копії не може бути більша, ніж вартість друку та пересилки.